Gegevensbescherming – Privacy

 1. Gegevensbeschermingsverklaring of Privacyverklaring

 1. Algemeen

Het Brughuis bvba stelt hoge prioriteit aan de bescherming van uw persoonsgegeven. Wij stellen in dit kader enkele duurzame principes voorop en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Het Brughuis bvba zal dan ook voldoen aan alle toepasselijke wetgeving, waaronder de verordening 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens[1](“Algemene Verordening Gegevensbescherming” of “AGV”), inzake gegevensbescherming en regelgeving en zij zal steeds samenwerken met de bevoegde autoriteiten. De principes en maatregelen die Het Brughuis bvba toepast,   zijn opgenomen inonderhavige gegevensbeschermingsverklaring (“Gegevensbeschermingsverklaring” of “Privacyverklaring”). D

Deze Gegevensbeschermingsverklaring of Privacyverklaring verstrekt u gedetailleerde informatie over de bescherming van uw persoonsgegevens door Het Brughuis bvba, met maatschappelijke zetel te Pastoor De Heuckstraat 13 – 2811 Leest en met ondernemingsnummer BE0650.934.831. Het Brughuis bvba staat in voor het verzamelen en verwerken van de door u met ons gedeelde persoonsgegevens met betrekking tot de activiteiten van Het Brughuis bvba.

Deze Gegevensbeschermingsverklaring of Privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over welke persoonsgegevens wij over u  als klant, gebruiker of vertegenwoordiger van de klant kan verwerken, waarom die persoonsgegevens worden gebruikt, hoe ze worden gedeeld, hoelang ze worden bewaard, wat uw rechten zijn en hoe u deze rechten kunt laten gelden.

Contactgegevens:

Het Brughuis bvba

Pastoor de Heuckstraat 13

2811 Leest

Tel.: 015 64 83 30

https://www.hetbrughuis.eu/

info@hetbrughuis.eu

 1. Toepasselijkheid

 

 

 1. Welke persoonsgegevens

 

Telkens wanneer een gebruiker of klant een pagina van de website van Het Brughuis bvba opent en telkens wanneer hij/zij een bestand opvraagt, worden toegangsgegevens in een logbestand vastgelegd en opgeslagen. Deze gegevens kunnen voor statistische doeleinden en voor de bestrijding van misbruik worden geëvalueerd. Bij de vastgelegde informatie gaat het om standaardgegevens. Elk gegevensrecord bevat:

 1. Rechtsgrond(en) van verwerking

Het Brughuis bvba verwerkt de persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (a) (met toestemming van de betrokkene), 6.1 (b) (noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst), 6.3 (c) (noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen), 6.4 (f) (noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen) en alle overige bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming welke hierop van toepassing zijn.

 1. Toestemming

 

Indien u er niet mee akkoord gaat dat uw persoonsgegevens op deze manier worden gebruikt, gelieve dan geen gebruik te maken van onze website, of weiger expliciet uw toestemming tot gebruik van uw persoonsgegevens.

 1. Verwerkingsdoeleinden

Het Brughuis bvba verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van u, klanten en of potentiële klanten (prospects) :

Het Brughuis bvba kan uw persoonsgegevens gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in onze Gegevensbeschermingsverklaring of Privacyverklaring. In dat geval, zullen wij u contacteren alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan onze regels voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

 1. Communicatie via e-mail

De communicatie die u via e-mail van Het Brughuis bvba ontvangt, waaronder nieuwsbrieven en promotionele e-mailberichten, kunt u stopzetten door de aanwijzingen te volgen die in elk bericht zijn vermeld (opt-out).

 1. Delen van uw persoonsgegevens

 

Er zijn een aantal vertrouwde derden met wie Het Brughuis bvba uw persoonsgegevens kan delen. Dit betreft:

 1. Bewaringstermijn

Het Brughuis bvba  zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor het verwezenlijken van de doeleinden waarvoor de gegevens werden verzameld conform de AVG, waaronder het leveren en verstreken van haar diensten en producten en/of om te voldoen aan de interne werking van Het Brughuis bvba, zoals het onderhoud van het klantenbestand en relatiebeheer en procedurele waarborgen.

Meer bepaald wordt de informatie van klanten bewaard voor de duur van de contractuele relatie, dit vanaf uw laatste contact met Het Brughuis bvba zoals de datum van uw laatste aankoop of registratie, tenzij door de wet een langere of kortere bewaartermijn wordt vereist of dit noodzakelijk is in verband met juridische procedures.

Uw persoonsgegevens zullen in ieder geval door Het Brughuis bvba worden bewaardn gedurende de periode die vereist is om te voldoen aan de toepasselijke wet – en regelgeving.

 1. Beveiliging van de persoonsgegevens

Het Brughuis bvba  neemt alle mogelijke voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen en eisen van derden dat zij hetzelfde doen. De toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt om ongeoorloofde toegang, wijziging of misbruik te voorkomen en is alleen toegestaan aan werknemers van Het Brughuis bvba op basis van het principe van volstrekte noodzakelijkheid, dit conform onze interne strenge richtlijnen.

Mochten uw persoonsgegevens gecompromitteerd worden door een inbreuk op informatiebeveiliging, dan zal Het Brughuis bvba onmiddellijk actie ondernemen en trachten de oorzaak van dergelijke inbreuk te identificeren. Indien nodig zal Het Brughuis bvba u hiervan in kennis stellen in overeenstemming met de AGV.

 1. Uw rechten bij verwerking van uw persoonsgegevens

 

U heeft principieel het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kan eveneens in dit kader vragen voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt, alsook aan wie zij worden meegedeeld.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Het Brughuis bvba en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U kan bij Het Brughuis bvba een verzoek indienen om de persoonsgegevens waarover Het Brughuis bvba van u beschikt in een computerbestand naar u of een ander door u genoemde organisatie, te versturen.

Het Brughuis bvba  houdt eraan zo snel mogelijk op uw verzoek te reageren, uiterlijk binnen de dertig (30) dagen na ontvangst van uw verzoek.

U heeft tevens de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dat kan via de volgende contactgegevens:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00

+32 (0)2 274 48 35

commission(at)privacycommission.be

 1. Wijzigingen aan de Gegevensbeschermings- of Privacyverklaring

 

Het Brughuis bvba kan deze Gegevensbeschermingsverklaring of Privacyverklaring wijzigen door de bijgewerkte versie op haar website te plaatsen. Wanneer er wijzigingen in deze verklaring worden gepubliceerd, zal Het Brughuis bvba de datum van de ‘laatste update’ boven aan deze verklaring aanpassen. Het Brughuis bvba zal uw rechten onder deze Gegevensbeschermingsverklaring Privacyverklaring niet ten nadele van u aanpassen, zonder uw toestemming.

 1. Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en specifieke gegevens bevatten zodat u bij een volgende bezoek weer wordt herkend. Cookies worden op www.hetbrughuis.eu  gebruikt om de landselectie / Het Brughuis bvba vestiging op te slaan. Daardoor kunt u bij een volgende bezoek direct naar de desbetreffende pagina worden geleid. De cookie wordt alleen opgeslagen als u instemt met het opslaan door op OK te drukken. Verder worden er cookies gebruikt in persberichten om de aangemelde persoon te herkennen zodat opnieuw aanmelden niet nodig is. U kunt de cookies op elk gewenst moment via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Voor zover op deze website de mogelijkheid bestaat om persoonlijke of bedrijfsmatige gegevens in te voeren, is deze invoer altijd vrijwillig. Gegevens die voor de uitvoering van de aanvraag noodzakelijk zijn, worden met een “*” gekenmerkt. Voor zover u Het Brughuis bvba via een contactformulier persoonlijke of bedrijfsmatige gegevens meedeelt, zal Het Brughuis bvba deze gegevens uitsluitend in het kader van de desbetreffende doelstelling gebruiken.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee u een analyse van het gebruik van de website kunt uitvoeren. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over website-activiteiten voor de website-exploitant op te stellen en om andere diensten te leveren die samenhangen met het gebruik van de website en internet. Google kan deze gegevens eventueel ook aan derden verstrekken voor zover dit wettelijk verplicht is of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres koppelen aan andere gegevens van Google. Het Brughuis bvba wilt u erop wijzen dat onze website ter verbetering van de gegevensbescherming gebruik maakt van Google Analytics met de uitbreiding “_anonymizeIp()”. IP-adressen worden daarom alleen ingekort geregistreerd en verder verwerkt. Daarmee is het uitgesloten dat bij de analyse van het gebruik van onze website gegevens direct aan personen kunnen worden gekoppeld.

U kunt het opslaan van cookies voorkomen door de desbetreffende instelling in uw browsersoftware te wijzigen; wij willen u er echter op wijzen dat in dit geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunnen worden gebruikt. Bovendien kunt u de registratie door Google van de gegevens die door het cookie zijn gegenereerd en aan uw gebruik van de website zijn gelinkt (incl. uw IP-adres), en de verwerking door Google van deze gegevens voorkomen door de onder de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Door gebruik te maken van deze website verklaart u dat u instemt met het verwerken van de over u verzamelde gegevens op de hiervoor beschreven aard en wijze en voor het hiervoor genoemde doel.

[1]http://eur-lex.europa.eu/legal-ontent/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=NL)

Close
Deze website maakt gebruik van cookies om je surf ervaring te verbeteren.
Close